Załącznik nr 1 do SIWZ – Warunki wykonania umowy oraz standaedy jakościowe wykonania prac | Pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy do listopada 2019