KluczPub_Oferta_PostepowanieID_2d79c217-5555-4a28-8d2d-29010a663dac | Pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy do listopada 2019