KluczPub_Oferta_PostepowanieID_6ed512ac-26d8-4bc8-b524-9ca07b24a36a | Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy w latach 2019-2021