Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” – Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych.