Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Modernizacja placów zabaw