Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Zakup i dystrybucja energii cieplnej w latach 2020-2021 do nieruchomości/obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy