Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Zarządu Zieleni m.st. Warszawy