Załącznik nr 2A do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Dostarczenie i montaż pomostów pływających w Porcie Czerniakowskim realizowanych w ramach projektu Przystań Warszawa