Załącznik nr 1 do SIWZ- warunki realizacji umowy i standardy jakościowe wykonania prac | Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy w latach 2019-2021