KluczPub_Oferta_PostepowanieID_d2c7059e-e3dc-40b3-8449-f2bcc96c0867 | Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy w latach 2019-2021