KluczPub_Oferta_PostepowanieID_c776e7b7-49c7-4a43-8daa-468b7c5bc5a9 | Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy w latach 2019-2021