Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Zaprojektowanie mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej zachodniego nabrzeża Portu Czerniakowskiego w Warszawie.