Załącznik nr 2A do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Konserwacja, demontaż, przechowanie i montaż chroniących przed zimowym zasoleniem, zwanych dalej „matami”, w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy