Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Konserwacja, demontaż, przechowanie i montaż chroniących przed zimowym zasoleniem, zwanych dalej „matami”, w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy