Załącznik nr 1 do SWZ – warunki techniczne realizacji umowy | Konserwacja, demontaż, przechowanie i montaż chroniących przed zimowym zasoleniem, zwanych dalej „matami”, w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy