Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Nowy park na Bemowie