Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Wykonanie diagnoz społecznych dla parków m.st. Warszawy