Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Specjalistyczna ocena stanu zachowania drzew wraz z gospodarką drzewostanem dla drzew rosnących na terenach m.st. Warszawy (powtórzenie części 2 i 3)