Załącznik nr 11 do SWZ – klasa-ryzyka-drzew-ocena-kolizji-z-otoczeniem | Specjalistyczna ocena stanu zachowania drzew wraz z gospodarką drzewostanem dla drzew rosnących na terenach m.st. Warszawy (powtórzenie części 2 i 3)