Załącznik nr 11 do SWZ – klasa ryzyka drzew -ocena kolizji z otoczeniem | Specjalistyczna ocena stanu zachowania drzew wraz z gospodarką drzewostanem dla drzew rosnących na terenach m.st. Warszawy.