Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Opracowanie założeń konstrukcyjnych dla nawierzchni podwieszanych dla chodników w formie opisowej i rysunkowej, określenie gabarytów projektowanych elementów oraz określenie uwarunkowań wykonania.