Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Skweru Gwary Warszawskiej