Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Roboty budowlano-wykończeniowe na terenie Ośrodka opiekuńczo wychowawczego przy ul. Zaruskiego w Warszawie