Załącznik nr 8 do SWZ – formularz oferty | Zaprojektuj i wybuduj: rewitalizacja terenu przy ul. Redutowej w Warszawie