Załącznik nr 6 do SWZ – informacja o grupie kapitałowej | Zaprojektuj i wybuduj: rewitalizacja terenu przy ul. Redutowej w Warszawie