Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Zaprojektuj i wybuduj: rewitalizacja terenu przy ul. Redutowej w Warszawie