Załącznik nr 1 do SWZ – program funkcjonalno-użytkowy | Zaprojektuj i wybuduj: rewitalizacja terenu przy ul. Redutowej w Warszawie