Załącznik nr 8 do SWZ – informacja o aktualności informacji | Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie międzywala Wisły /356,88 ha/ w granicach m.st. Warszawy w ramach tzw. Służby Brzegowej.