załącznik nr 6 do umowy – wykaz pracowników (cześć I) | Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie międzywala Wisły /356,88 ha/ w granicach m.st. Warszawy w ramach tzw. Służby Brzegowej.