Załącznik nr 5 do SWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy