Załącznik nr 3 do SWZ – wykaz usług | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy