Załącznik nr 9 do SWZ – wzór umowy | Dostawa, serwisowanie, sprzątanie i zabranie kabin sanitarnych po zakończeniu umowy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego