Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Zakup i dystrybucja energii cieplnej w latach 2022-2024 do nieruchomości/obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.