Załącznik nr 3 do OPZ- wykaz wałów | Utrzymanie czystości i porządku koryt cieków, kanałów, zbiorników wodnych oraz wałów przeciwpowodziowych wraz z pasami eksploatacyjnymi położonych na terenie m.st. Warszawy w ramach bieżących i interwencyjnych prac porządkowych.