Załącznik nr 1-formularz oferty | Wykonanie przeglądu i serwisu gaśnic ręcznych oraz hydrantów przeciwpożarowych znajdujących się w posiadaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.