załącznik nr 5 do umowy – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót | Modernizacja skweru Ad Astra przy ul. Egipskiej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.