Załącznik nr 3 do zapytania – mapa z oznaczonym terenem prac | Interwencyjne zebranie, wywóz i utylizacja odpadów z nielegalnego wysypiska na terenie nad Kanałem Żerańskim – dz. ewid. 50/15, obręb 40611.