Załącznik nr 1 do zapytania- wzór umowy | Interwencyjne zebranie, wywóz i utylizacja odpadów z nielegalnego wysypiska na terenie nad Kanałem Żerańskim – dz. ewid. 50/15, obręb 40611.