zał. nr 3 do umowy – Harmonogram | Wykonanie dokumentacji projektowej na „Wykonanie ujęć wód z koryta Potoku Służewieckiego celem przywrócenia funkcji retencyjnej 10 stawom w Dolinie Służewskiej położonej na terenie dzielnicy Mokotów i Ursynów m.st. Warszawy” wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód, uzgodnień, opinii, odstępstw, zezwoleń umożliwiających realizację Inwestycji w terenie.