Plan zamówień Zarządu Zieleni m.st. Warszawy na rok 2017

Plan zamówień na rok 2017

Postępowanie 1/PN/2017

Wykonanie generalnego remontu i przebudowy w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych i wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku biurowego przy ul. Hożej 13A w Warszawie

 1. Ogłoszenie o zamówieniu >>>
 2. SIWZ – w załączniku >>>
 3. Załączniki do SIWZ >>>
 4. Załączniki do OPZ >>>
 5. Informacja o terminie wizji lokalnej >>>
 6. Przedłużenie terminu składania ofert >>>
 7. Zmiana ogłoszenia >>>
 8. Wyjaśnienie treści SIWZ >>>
 9. Informacja z otwarcia ofert >>>
 10. Informacja dotycząca wyboru najlepszej oferty >>>

Postępowanie 2/PN/2017

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do 21 obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Zieleni m. st. Warszawy.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu >>>
 2. SIWZ – w załączniku >>>
 3. Załączniki do SIWZ >>>
 4. Wyjaśnienia treści SIWZ >>>
 5. Załącznik nr 7 do SIWZ (istotne postanowienia umowy) – ZMIANA >>>
 6. Zmiana ogłoszenia >>>
 7. Przedłużenie terminu składania ofert
 8. Zmiana ogłoszenia
 9. Wyjaśnienia i zmiana SIWZ_21.02.2017
 10. Zmiana ogłoszenia_21.02.2017
 11. Załącznik nr 3 do SIWZ formularz cenowy (część 1)_zmiana_21 02 2017
 12. Załącznik nr 3A do SIWZ formularz cenowy (część 2)_zmiana_21 02 2017
 13. Załącznik nr 3B do SIWZ formularz cenowy (część 3)_zmiana_21 02 2017
 14. Informacja z otwarcia ofert
 15. Informacja o wynikach postępowania

Postępowanie 35/WZP/2017 – Interwencyjne sprzątanie kanałów i terenów zieleni

 1. Zapytanie ofertowe >>>
 2. Formularz ofertowy >>>
 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>

Postępowanie 28/WZP/2017

Postępowanie dotyczące impregnacji ciągów pieszo-jezdnych oraz zabezpieczenia elementów infrastruktury preparatami antygraffiti.

 1. Zapytanie ofertowe >>>
 2. Formularz ofertowy >>>

Postępowanie 56/WZP/2017

Zorganizowanie, utrzymanie oraz promowanie usług żeglugi rekreacyjnej na rzece Wiśle w granicach m.st. Warszawy.

 1. Zapytanie Ofertowe >>>
 2. Informacja o wyborze ofert>>>

Postępowanie 57/WZP/2017

Postępowanie dotyczące wsparcia działań Zarządu Zieleni m.st Warszawy w programie poprawy dostępności terenów zieleni i terenów publicznych stolicy dla wszystkich grup użytkowników.

 1. Zapytanie ofertowe >>>
 2. Formularz ofertowy >>>
 3. Wyniki do zapytania>>>

 

Postępowanie 59/WZP/2017

Postępowanie dotyczące opasek informacyjno-promocyjnych zw. z akcją Miliona Drzew dla Warszawy.

 1. Zapytanie ofertowe >>>

Postępowanie 54/WZP/2017

Wsparcie działań Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w programie objęcia specjalistycznymi zabiegami pielęgnacyjnymi wybranych starszych „drzew weteranów” w Warszawie.

 1. Zapytanie ofertowe >>>

Postępowanie 67/WZP/2017

Rozstawianie, serwis i zabranie toalet przenośnych w międzywalu rzeki Wisły.

 1. Zapytanie ofertowe i OPZ (załącznik nr 1) >>>
 2. Załącznik nr 2 do zapytania – Formularz ofertowy >>>
 3. Wyniki postępowania >>>

Postępowanie 80/WZP/2017

Wsparcie działań Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w programie objęcia specjalistycznymi zabiegami pielęgnacyjnymi wybranych starszych „drzew weteranów” w Warszawie.

 1. Zapytanie ofertowe >>>

Postępowanie 79/WZP/2017

Wsparcie działań Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w działaniach dotyczących zieleni na rzecz wspólnot lokalnych.

 1. Zapytanie ofertowe >>>

Postępowanie 78/WZP/2017

Wsparcie działań Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w programie aktywizacji terenów zieleni i terenów publicznych stolicy dla zróżnicowanych form aktywności fizycznej mieszkańców.

 1. Zapytanie ofertowe >>>

Postępowanie 83/WZP/2017

Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przedmiotem zamówienia jest:
– opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej inwestycji pn Utworzenie PARKU WOKÓŁ STAWU SŁUŻEWIECKIEGO PRZY UL. PUŁAWSKIEJ/RZYMOWSKIEGO W WARSZAWIE, WRAZ Z POMOSTEM dz.ew. nr 5,6,7 obr. 10421
– pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji , której zakończenie planowane jest do 30 listopada 2017 r.

 1. Zapytanie ofertowe >>>
 2. Projekt budowlany >>>
 3. Kopia pozwolenia na budowę >>>
 4. Korekta oczywistej omyłki pisarskiej >>>
 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy wobec oczywistej omyłki pisarskiej jaka pojawiła się w ogłoszeniu dot. zamówienia publicznego na:
1. opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej inwestycji pn. Utworzenie PARKU WOKÓŁ  STAWU SŁUŻEWIECKIEGO  PRZY UL. PUŁAWSKIEJ/RZYMOWSKIEGO W WARSZAWIE , WRAZ Z POMOSTEM dz. ew. nr 5,6,7 obr. 10421
2. pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, której zakończenie planowane jest do 30 listopada 2017r.
prostuje tę oczywistą omyłkę w ten sposób, że punkt 8 zapytania nr 83/WZP/2017 otrzymuje brzmienie:

Zamawiający dokona oceny ofert biorąc pod uwagę następujące kryteria i ich wagę:
1. Cena (C) – 60 %
2. Termin wykonania etapu I (T) – 20%
3. Doświadczenie (D) – 20%

 

Postępowanie 92/WZP/2017
Wsparcie merytoryczne i metodyczne działań Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w przygotowaniu narzędzi ułatwiających tworzenie ogrodów społecznościowych w m.st. Warszawie.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu >>>

Postępowanie 87/WZP/2017

Przeprowadzenie jednoetapowego konkursu realizacyjnego na rewitalizację Parku Pole Mokotowskie

Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

 

Maj 2017

 1. Załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe >>>
 2. Załącznik nr 2 – do regulaminu POIiŚ >>>
 3. Załączniki umieszczone są na stronie: https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/w8diMp9MyaKOSxt
  Hasło: pole ZZW, w ich skład wchodzą:
 • Master Plan
 • Archiwalna inwentaryzacja drzew
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Pola Mokotowskiego
 • Materiały wyjściowe Zamawiającego
 • Informacje o własności działek

 

4. Dotyczy Postępowania nr 87/WZP/2017 na przeprowadzenie jednoetapowego konkursu realizacyjnego na rewitalizację Parku Pole Mokotowskie>>>

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty>>>

Zapytanie ofertowe 104/WZP/2017
Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
FE_IS_RGB-1


1.
Zapytanie ofertowe na organizację pikniku plenerowego >>>
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty>>>

Zapytanie ofertowe 103/WZP/2017
Zapytanie ofertowe na Wykonanie dokumentacji projektowej w celu modernizacji dojścia do przejścia wałowego na wysokości ul. Zaściankowej

1.
Zapytanie ofertowe >>>

Postępowanie 108/WZP/2017 

Przedmiotem zamówienia jest wydarzenie muzyczne promujące oddanie do użytku drugiego odcinka bulwarów nad Wisłą oraz wyłonienie operatora animującego przestrzeń publiczną bulwarów i pawilonów w sezonie 2017.

 1. Zapytanie ofertowe >>>
 2. Załączniki do zapytania ofertowego >>>
 3. Komunikat >>>
 4. Komunikat >>>
 5. Bulwar 1.2 operator – Załącznik Nr 4 info o rozstrzygnięciu >>>

Postępowanie 9/PN/2017
Dostawa 5 samochodów osobowych, 1 samochodu dostawczego i 1 motocykla dla potrzeb
Zarządu Zieleni m.st. Warszawy znak sprawy 9/PN/2017

1. Ogłoszenie o zamówieniu >>>
2. SIWZ wraz z załącznikami>>>
3. Komunikat>>>
4. Informacja z otwarcia ofert >>>
5. Unieważnienie postępowania >>>

Postępowanie 99/WZP/2017
Przeprowadzenie procesu diagnozowania, mediacji i partycypacyjnego ustalania zasad korzystania z Parku Skaryszewskiego oraz Kamionkowskich Błoń Elekcyjnych w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

 1. Zapytanie ofertowe>>>
 2. Załącznik do zapytania ofertowego nr 99/WZP/2017>>>
 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>

 

Zapytanie ofertowe 89/WZP/2017
Świadczenie usług polegających na czynnościach serwisowych, niezbędnych do utrzymywania w należytym stanie sanitarnym i technicznym automatycznych toalet miejskich zlokalizowanych na terenie m.st Warszawy.

 1. Zapytanie ofertowe>>>
 2. Załączniki do zapytania ofertowego>>>
 3. Komunikat nr 1 >>>
 4. Załącznik nr 4 – korekta >>>
 5. Wyniki do zapytania>>>

Zapytanie ofertowe 107/WZP/2017
Zaprojektowanie i budowa infrastruktury elektrycznej – zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego

 1. Zapytanie ofertowe >>>
 2. Program Funkcjonalno-Użytkowy przedsięwzięcia >>>
 3. Protokół z postępowania >>>

Postępowanie 10/PN/2017 – „Dostawa 4 samochodów elektrycznych dla potrzeb Zarządu Zieleni m.st. Warszawy”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu >>>
 2. SIWZ >>>
 3. Załączniki do SIWZ >>>
 4. Unieważnienie postępowania >>>

 

Postępowanie 12/PN/2017 – Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego przy ul. Puławskiej/Rzymowskiego w Warszawie realizowanego w ramach Projektu „Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej”.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu >>>
 2. SIWZ >>>
 3. Załączniki do SIWZ >>>
 4. Zmiana SIWZ>>>
 5. Załączniki nr 6a – 6c do SIWZ_ZMIANA>>>
 6. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ >>>
 7. Załączniki do wyjaśnień i zmiany treści SIWZ >>>
 8. Zmiana SIWZ 20.07.2017 r. >>>
 9. Zmiana załącznika nr 6 do SIWZ >>>
 10. Informacja z otwarcia ofert >>>
 11. Informacja o wyniku postępowania >>>

 

FE_IS_RGB-1

 

Postępowanie 13/PN/2017 – Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie – część B

 1. SIWZ>>>
 2. Załączniki do SIWZ>>>
 3. Ogłoszenie o zamówieniu>>>
 4.  Załączniki graficzne i pliki DWG>>>
 5.  Zmiana SIWZ_14.07.2017>>>
 6.  Zmiana SIWZ_03.08.2017>>>
 7. Ogłoszenie o zmianie >>>
 8. Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz oferty (zmiana)_03.08.2017>>>
 9. Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy (zmiana)_03.08.2017>>>
 10. SIWZ_tekst jednolity>>>
 11. Komunikat >>>
 12. Unieważnienie postępowania>>>

Postępowanie

Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury elektrycznej – budowa oświetlenia, w ramach projektu z budżetu partycypacyjnego – Ciemność widzę, ciemność! – oświetlenie 135 metrowego odcinka Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego, od Płyty Desantu do Wioślarskiej nr 401 na rok 2017.

1. Zapytanie ofertowe>>>

Postępowanie 15/PN/2017

Dostawa wygrodzeń trawników i zabezpieczeń pionowych drzew oraz konserwacja małej architektury.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu >>>
 2. SIWZ >>>
 3. Załączniki do SIWZ >>>
 4. Ogłoszenie o zmianie >>>
 5. Informacja z otwarcia ofert >>>
 6. Unieważnienie postępowania >>>

 

Postępowanie 11/PN/2017

Inwentaryzacja i określenie możliwości rekultywacji wybranych nieużytków warszawskich na potrzeby ich wykorzystania w systemie terenów zieleni miejskiej

 1. Ogłoszenie o zamówieniu >>>
 2. SIWZ >>>
 3. Załączniki do SIWZ >>>
 4. Wyjaśnienia SIWZ_07.08.2017>>>
 5. Zmiana SIWZ 08.08.2017 >>>
 6. Informacja z otwarcia ofert>>>
 7. Informacja o wyniku postępowania>>>

 

Postępowanie 18/PN/2017

Dostawa 4 samochodów elektrycznych dla potrzeb Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

 1. Ogłoszenie o zamówieniu>>>
 2. SIWZ>>>
 3. Pozostałe załączniki do postępowania>>>
 4. Komunikat>>>
 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia>>>
 6. Unieważnienie postępowania>>>

Postępowanie 19 PN/2017 

Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

 1. Ogłoszenie >>>
 2. SIWZ >>>
 3. Załączniki do SIWZ >>>
 4. Komunikat>>>
 5. Załącznik 1A do SIWZ – Zmiany cz.1>>>
 6. Załącznik 1B do SIWZ – zmiany cz.2>>>
 7. Unieważnienie postepowania >>>

Postępowanie 209/WZP/2017

Koszenie zarośli wzdłuż ścieżek rekreacyjnych w międzywalu Wisły w Warszawie – powierzchnia 49 231 m2

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Termin składania ofert: 17.08.2017
 3. Obszary objęte pracami: https://drive.google.com/open?id=1YrF3mmC__peAghBXOPhzwK8ftPI&usp=sharing

 

Postępowanie 20/PN/2017

Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie – zamówienie w częściach część D

 1. Ogłoszenie o zamówieniu >>>
 2. SIWZ>>>
 3.  Załączniki do SIWZ>>>
 4. Wyjaśnienie treści SIWZ>>>
 5. Załączniki graficzne i pliki dwg cz. 1 >>>
 6. Załączniki graficzne i pliki dwg cz. 2 >>> 
 7. Wyjaśnienie treści SIWZ_01/09.2017>>>
 8. Zmiana ogłoszenia 19.09.2017>>>
 9. Przedłużenie terminu składania ofert 19.09.2017>>>
 10. Informacja z otwarcia ofert>>>

Postępowanie 202/WZP/2017

Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.” Przebudowa ujściowego odcinka rzeki Długiej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Białołęka w km 0+000 – 5+450

 1. Zapytanie ofertowe>>>
 2. Załączniki>>>
 3. Komunikat 1 >>>
 4. Komunikat 2 >>>
 5. Protokół z rozstrzygnięcia>>>


Postępowanie 205/WZP/2017
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy przyłącza wodociągowego zasilającego źródełko z wodą pitną zlokalizowanego w Parku Agrykola, realizacja zadania z budżetu partycypacyjnego nr 210 na rok 2017 pn. „Woda dla spragnionych – miejskie źródełko na Agrykoli”

 1. Zapytanie ofertowe>>>
 2. Załącznik nr 1>>>
 3. Załącznik nr 2>>>
 4. Protokół z rozstrzygnięcia>>>
 5. Protokół z rozstrzygnięcia_korekta>>>

 

Postępowanie 220/WZP/2017

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji „Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej”

 1. Zapytanie ofertowe >>>
 2. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych>>>
 3. Pozostałe załączniki >>>
 4. Informacja o wyborze >>>

 

 

Postępowanie 23/PN/2017

Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie – część B

 1. Ogłoszenie o zamówieniu>>>
 2. SIWZ>>>
 3. Załączniki do SIWZ>>>
 4. Zmiana treści SIWZ 05.09.2017 >>>
 5. Komunikat>>>
 6. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania>>>

 

Postępowanie 176/WZP/2017 

Zaprojektowanie i wykonanie wraz z dostawą i montażem urządzeń Placu Zabaw Wodnych. Realizacja zadania z budżetu partycypacyjnego „Strefa Sportu nad Wisłą 2” – zapytanie ofertowe nie rozstrzygnięte z powodu braku ofert.

 1. Zapytanie ofertowe >>>
 2. Załącznik graficzny nr 1 >>>
 3. Załącznik graficzny nr 2 >>>
 4. Załącznik graficzny nr 3 >>>
 5. Załącznik graficzny nr 4 >>>
 6. Załącznik graficzny nr 5 >>>

 

 

Postępowanie 21/PN/2017
Dostawa, posadzenie drzew oraz krzewów na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

 1. Ogłoszenie o zamówieniu>>>
 2. SIWZ>>>
 3. Załączniki do SIWZ>>>
 4. Ogłoszenie o zmianie_31.08.2017>>>
 5. Zmiana SIWZ_31.08.2017>>>
 6. Ogłoszenie o zmianie_28.08.2017>>>
 7. SIWZ – zmiana_31.08.2017>>>
 8. Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy dla części umowy 1-8 – zmiana_31.08.2017>>>
 9. Ogłoszenie o zmianie 13.09.2017>>>
 10. Załącznik do zmiany SIWZ 07.09.2017 – Zakładanie ekranu korzeniowego>>>
 11. SIWZ – zmiana 07.09.2017>>>
 12. Zmiana SIWZ 07.09.2017>>>
 13. Zmiana SIWZ 13.09.2017>>>
 14. Załącznik nr 2A do SIWZ – warunki techniczne dla części 9-13 zmiana 13.09.2017>>>
 15. Załącznik nr 2 do SIWZ – warunki techniczne dla części 1-8 zmiana 13.09.2017>>>
 16. Zmiana SIWZ 28.09.2017 >>>
 17. Ogłoszenie o zmianie 28.09.2017 >>>
 18. Załącznik nr 2 do SIWZ – warunki techniczne dla części 1-8 zmiana 28.09.2017 >>>
 19. Załącznik nr 1 do SIWZ – parametry jakościowe materiału roślinnego dla części 1-8 zmiana 28.09.2017 >>>
 20. SIWZ – zmiana 28.09.2017 >>>
 21. Załącznik 4a do SIWZ – formularze cenowe dla części 9-13 zmiana 28.09.2017 >>>
 22. Ogłoszenie o zmianie 28.09.2017 >>>
 23. Informacja z otwarcia ofert >>>
 24. Informacja o wyniku postępowania dla części 4, 5, 8, 9, 11, 12 i 13>>>
 25. Informacja o wyniku postępowania dla części 1, 2, 3, 6 i 7>>>
 26. Informacja o wyniku postępowania dla części 10 >>>

 

 

Postępowanie 232/WZP/2017

W ramach realizacji inwestycji „Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego”, stanowiącej II etap Projektu „Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej”:

1) Opracowanie zamiennego wielobranżowego projektu budowlanego objętego pozwoleniem na budowę nr 377/B/2013;
2) Dla elementów wykraczających poza granice pozwolenia na budowę nr 377/B/2013 sporządzenie odrębnych dokumentacji projektowych.

 1. Zapytanie ofertowe >>>
 2. Załącznik nr 1 – projektowana ścieżka rowerowa ZDM >>>
 3. Załącznik nr 2 – korekta ścieżki koncepcja poprawiona >>>
 4. Dokumentacja projektowa >>>
 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>

 

FE_IS_RGB-1

Postępowanie 32/PN/2017

Dostawa oraz ręczne sadzenie roślin cebulowych na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

 1. Ogłoszenie>>>
 2. SIWZ>>>
 3. Załączniki do SIWZ>>>
 4. Informacja z otwarcia ofert>>>
 5. Informacja o wyniku postępowania >>>

 

Postępowanie ZZW.118.W.2017.ASP/Z – Rewitalizacja Zieleni przyulicznej Powiśla

 1. Zapytanie ofertowe >>>
 2. Załącznik nr 1 >>>
 3. Załącznik nr 2 >>>
 4. Załącznik nr 3 >>>
 5. Załącznik nr 4 >>>
 6. Załącznik nr 5 >>>

 

Postępowanie 30/PN/2017
Dostawa 3 samochodów osobowych dla potrzeb Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

 1. Ogłoszenie o zamówieniu>>>
 2. SIWZ>>>
 3. Załączniki do SIWZ>>>
 4. Wyjaśnienia treści SIWZ >>>
 5. Informacja z otwarcia ofert>>>
 6. Informacja o wyniku postępowania >>>

 

Postępowanie 14/PN/2017

Zmiana zagospodarowania i udostępnienie osobom z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności przygotowanie dojścia do promu oraz ogrodu zabaw na obszarze plaży Poniatówka w Warszawie

 1. Ogłoszenie o zamówieniu>>>
 2. SIWZ>>>
 3. Załączniki do SIWZ>>>
 4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia >>>
 5. Zmiana SIWZ 3.10.2017 >>>
 6. SIWZ 3.10.2017 >>>
 7. Wyjaśnienia treści SIWZ>>>
 8. Unieważnienie postępowania dla części 1>>>
 9. Informacja z otwarcia ofert>>>
 10. Informacja o wyniku postępowania >>>

 

 

 

Postępowanie 255/WZP/2017 

Zaprojektowanie i wykonanie wraz z dostawą i montażem urządzeń Placu Zabaw Wodnych. Realizacja zadania z budżetu partycypacyjnego „Strefa Sportu nad Wisłą 2”

 1. Zapytanie ofertowe >>>
 2. Załącznik graficzny nr 1 >>>
 3. Załącznik graficzny nr 2 >>>
 4. Załącznik graficzny nr 3 >>>
 5. Załącznik graficzny nr 4 >>>

 

25/WR/2017 – Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych realizujących wydruk kolorowy na arkuszach A4, A3 dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

 1. Informacja o udzieleniu zamówienia >>>

 

35/PN/2017 – Dostawa 1 pojazdu dostawczego dla potrzeb Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

 1. Ogłoszenie >>>
 2. SIWZ >>>
 3. Załączniki do SIWZ >>>
 4. Informacja z otwarcia ofert >>>
 5. Informacja o wyniku postępowania>>>

 

29/WR/2017 – Dostawa 4 szt. przełączników oraz 1 szt. routera dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

 1. Informacja o udzieleniu zamówienia >>>

 

 

215/WPZ/2017 Zapytanie ofertowe na wykonanie łąki kwietnej w ramach realizacji projektu z Budżetu Partycypacyjnego.

 1. Zapytanie >>>
 2. Wynik postępowania – unieważnienie >>>

 

Postępowanie 37/PN/2017 – Dostawa wygrodzeń trawników i zabezpieczeń pionowych drzew oraz konserwacja małej architektury

 1. Ogłoszenie o zamówieniu>>>
 2. SIWZ>>>
 3. Załączniki do SIWZ>>>
 4. Informacja z otwarcia ofert>>>
 5. Informacja o wyniku postępowania >>>

 

 

Postępowanie 41/PN/2017 Konserwacja, interwencyjne uzupełnianie, demontaż, przechowanie i dostawa oraz montaż zimowych zabezpieczeń roślin chroniących przed zimowym zasoleniem w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu>>>
 2. SIWZ>>>
 3. Załączniki do SIWZ>>>
 4. Informacja z otwarcia ofert>>>

 

Postępowanie ZZW.198W.2017.KPO/Z

Demontaż nawierzchni utwardzonej na terenie Placu Politechniki.

1. Zapytanie >>>

Zapytanie 215/WZP/2017-2

Wykonanie łąki kwietnej na rogu ul. Emilii Plater i Al. Jerozolimskich.

1. Zapytanie >>>

2. Rozstrzygnięcie postępowania>>>

 

Postępowanie ZZW.202W.2017.KPO/Z

Posadzenie drzew i krzewów w pasie drogowym ul. Okrzei

1. Zapytanie >>>

 

 

Postępowanie 38/PN/2017 Dostawa 1 ciągnika ogrodniczego (komunalnego) wraz z osprzętem dla potrzeb Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

 1. Ogłoszenie o zamówieniu>>>
 2. SIWZ>>>
 3. Załączniki do SIWZ>>
 4. Zmiana SIWZ_25.10.2017>>>
 5. Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja techniczna – zmiana 25.10.2017>>>
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz oferty zmiana 25.10.2017>>>
 7. SIWZ zmiana 25.10.2017>>>
 8. Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja techniczna – zmiana 31.10.2017>>>
 9. Zmiana SIWZ_31.10.2017>>>
 10. Informacja z otwarcia ofert >>>

 

 

 

 Postępowanie nr 281/WZP/2017 Monitoring  wybranych odcinków Kanału Grabowskiego i Kanału Jeziorki na terenie dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  wraz z lokalizacją w terenie wybranych studni rewizyjnych na terenie dzielnicy Ursynów i Rembertów m.st. Warszawy

 1. Zapytanie ofertowe >>>
 2. Załączniki do zapytania ofertowego >>>
 3. Sprostowanie oczywistej omyłki >>>
 4. Załączniki do Zapytania ofertowego oraz projektu umowy ulegające zmianie >>>

 

Postępowanie 47/PN/2017 – Prace ogrodniczo-porządkowe

 1. Ogłoszenie o zamówieniu >>>
 2. SIWZ >>>
 3. Załączniki do SIWZ >>>
 4. Zmiana SIWZ_15.11.2017>>>
 5. Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia zmiana _15.11.2017>>>
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia >>>
 7. Zmiana SIWZ – 17.11.2017 >>>
 8. SIWZ – zmiana 17.11.2017 >>>

 

 

Postępowanie 262/WZP/2017 – Świadczenie pomocy prawnej w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania zmierzającego do wyboru partnera prywatnego przy realizacji zadania polegającego na budowie i prowadzeniu basenów pływających na Wiśle

1. Zapytanie ofertowe>>>

2. Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO – wykaz usług>>>