Plan zamówień Zarządu Zieleni m.st. Warszawy na rok 2017

Plan zamówień na rok 2017

Postępowanie 1/PN/2017

Wykonanie generalnego remontu i przebudowy w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych i wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku biurowego przy ul. Hożej 13A w Warszawie

 1. Ogłoszenie o zamówieniu >>>
 2. SIWZ – w załączniku >>>
 3. Załączniki do SIWZ >>>
 4. Załączniki do OPZ >>>
 5. Informacja o terminie wizji lokalnej >>>
 6. Przedłużenie terminu składania ofert >>>
 7. Zmiana ogłoszenia >>>
 8. Wyjaśnienie treści SIWZ >>>
 9. Informacja z otwarcia ofert >>>
 10. Informacja dotycząca wyboru najlepszej oferty >>>

Postępowanie 2/PN/2017

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do 21 obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Zieleni m. st. Warszawy.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu >>>
 2. SIWZ – w załączniku >>>
 3. Załączniki do SIWZ >>>
 4. Wyjaśnienia treści SIWZ >>>
 5. Załącznik nr 7 do SIWZ (istotne postanowienia umowy) – ZMIANA >>>
 6. Zmiana ogłoszenia >>>
 7. Przedłużenie terminu składania ofert
 8. Zmiana ogłoszenia
 9. Wyjaśnienia i zmiana SIWZ_21.02.2017
 10. Zmiana ogłoszenia_21.02.2017
 11. Załącznik nr 3 do SIWZ formularz cenowy (część 1)_zmiana_21 02 2017
 12. Załącznik nr 3A do SIWZ formularz cenowy (część 2)_zmiana_21 02 2017
 13. Załącznik nr 3B do SIWZ formularz cenowy (część 3)_zmiana_21 02 2017
 14. Informacja z otwarcia ofert
 15. Informacja o wynikach postępowania

Postępowanie 35/WZP/2017 – Interwencyjne sprzątanie kanałów i terenów zieleni

 1. Zapytanie ofertowe >>>
 2. Formularz ofertowy >>>
 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>

Postępowanie 28/WZP/2017

Postępowanie dotyczące impregnacji ciągów pieszo-jezdnych oraz zabezpieczenia elementów infrastruktury preparatami antygraffiti.

 1. Zapytanie ofertowe >>>
 2. Formularz ofertowy >>>

 

Postępowanie 56/WZP/2017

Zorganizowanie, utrzymanie oraz promowanie usług żeglugi rekreacyjnej na rzece Wiśle w granicach m.st. Warszawy.

 1. Zapytanie Ofertowe >>>
 2. Informacja o wyborze ofert>>>

 

Postępowanie 57/WZP/2017

Postępowanie dotyczące wsparcia działań Zarządu Zieleni m.st Warszawy w programie poprawy dostępności terenów zieleni i terenów publicznych stolicy dla wszystkich grup użytkowników.

 1. Zapytanie ofertowe >>>
 2. Formularz ofertowy >>>
 3. Wyniki do zapytania>>>

 

 

Postępowanie 59/WZP/2017

Postępowanie dotyczące opasek informacyjno-promocyjnych zw. z akcją Miliona Drzew dla Warszawy.

 1. Zapytanie ofertowe >>>

Postępowanie 54/WZP/2017

Wsparcie działań Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w programie objęcia specjalistycznymi zabiegami pielęgnacyjnymi wybranych starszych „drzew weteranów” w Warszawie.

 1. Zapytanie ofertowe >>>

 

Postępowanie 67/WZP/2017

Rozstawianie, serwis i zabranie toalet przenośnych w międzywalu rzeki Wisły.

 1. Zapytanie ofertowe i OPZ (załącznik nr 1) >>>
 2. Załącznik nr 2 do zapytania – Formularz ofertowy >>>
 3. Wyniki postępowania >>>

 

Postępowanie 80/WZP/2017

Wsparcie działań Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w programie objęcia specjalistycznymi zabiegami pielęgnacyjnymi wybranych starszych „drzew weteranów” w Warszawie.

 1. Zapytanie ofertowe >>>

 

 

Postępowanie 79/WZP/2017

Wsparcie działań Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w działaniach dotyczących zieleni na rzecz wspólnot lokalnych.

 1. Zapytanie ofertowe >>>

Postępowanie 78/WZP/2017

Wsparcie działań Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w programie aktywizacji terenów zieleni i terenów publicznych stolicy dla zróżnicowanych form aktywności fizycznej mieszkańców.

 1. Zapytanie ofertowe >>>

 

Postępowanie 83/WZP/2017

Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przedmiotem zamówienia jest:
– opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej inwestycji pn Utworzenie PARKU WOKÓŁ STAWU SŁUŻEWIECKIEGO PRZY UL. PUŁAWSKIEJ/RZYMOWSKIEGO W WARSZAWIE, WRAZ Z POMOSTEM dz.ew. nr 5,6,7 obr. 10421
– pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji , której zakończenie planowane jest do 30 listopada 2017 r.

 1. Zapytanie ofertowe >>>
 2. Projekt budowlany >>>
 3. Kopia pozwolenia na budowę >>>
 4. Korekta oczywistej omyłki pisarskiej >>>
 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy wobec oczywistej omyłki pisarskiej jaka pojawiła się w ogłoszeniu dot. zamówienia publicznego na:
1. opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej inwestycji pn. Utworzenie PARKU WOKÓŁ  STAWU SŁUŻEWIECKIEGO  PRZY UL. PUŁAWSKIEJ/RZYMOWSKIEGO W WARSZAWIE , WRAZ Z POMOSTEM dz. ew. nr 5,6,7 obr. 10421
2. pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, której zakończenie planowane jest do 30 listopada 2017r.
prostuje tę oczywistą omyłkę w ten sposób, że punkt 8 zapytania nr 83/WZP/2017 otrzymuje brzmienie:

Zamawiający dokona oceny ofert biorąc pod uwagę następujące kryteria i ich wagę:
1. Cena (C) – 60 %
2. Termin wykonania etapu I (T) – 20%
3. Doświadczenie (D) – 20%

 

 

Postępowanie 92/WZP/2017
Wsparcie merytoryczne i metodyczne działań Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w przygotowaniu narzędzi ułatwiających tworzenie ogrodów społecznościowych w m.st. Warszawie.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu >>>

Postępowanie 87/WZP/2017

Przeprowadzenie jednoetapowego konkursu realizacyjnego na rewitalizację Parku Pole Mokotowskie

Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

 

Maj 2017

 1. Załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe >>>
 2. Załącznik nr 2 – do regulaminu POIiŚ >>>
 3. Załączniki umieszczone są na stronie: https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/w8diMp9MyaKOSxt
  Hasło: pole ZZW, w ich skład wchodzą:
 • Master Plan
 • Archiwalna inwentaryzacja drzew
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Pola Mokotowskiego
 • Materiały wyjściowe Zamawiającego
 • Informacje o własności działek

 

4. Dotyczy Postępowania nr 87/WZP/2017 na przeprowadzenie jednoetapowego konkursu realizacyjnego na rewitalizację Parku Pole Mokotowskie>>>

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty>>>