Konferencja Naukowa pt. „Ochrona różnorodności biologicznej w miastach” Warszawa, 16-17 marca 2018 r.

Konferencja organizowana jest w ramach realizacji projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” finansowanego z Instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Organizator: Miasto Stołeczne Warszawa

 

PROGRAM KONFERENCJI:

16 marca

Miejsce: Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich przy ul. Foksal 2 w Warszawie

09:00 – 9:30 Rejestracja uczestników

09:30 – 9:40 Powitanie i wprowadzenie

09:40 – 10:00 Program Life 2014-2020 – Informacje ogólne i rola NFOŚiGW.

Norman Czarnecki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

10:00 – 10:15  Formy ochrony przyrody na terenie m.st. Warszawy.

dr Adam Dmoch, Anna Kucharska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

10:15 – 10:40 Ochrona kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej.

Łukasz Poławski, Iwona Zwolińska, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

10:40 – 11:00 Czy jest sens odtwarzać łąki półnaturalne w Warszawie? Doświadczenia z projektu restytucji łąk na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły.

dr hab. Wiktor Kotowski, Uniwersytet Warszawski

11:00 – 11:20 Działania w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009, LIFEDrawaPL jako przykład poprawy stanu ekologicznego rzeki w przestrzeni zurbanizowanej.

Artur Furdyna, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

11:25 – 11:45 przerwa kawowa

11:45 – 12:00 Adaptacja do zmian klimatu, a bioróżnorodność w miastach.

dr Wojciech Szymański, Fundacja Instytut Ekorozwoju

12:00 – 12:15 Miejskie mokradła Pekinu.

Guixiang Li, Uniwersytet Warszawski

12:15 – 12:35 Metody ochrony lęgowych ptaków wodnych na terenie modernizującego się portu w Gdańsku.

dr Szymon Bzoma, Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING

12:35 – 12:50 Wrocławskie Pola Irygacyjne – zagrożona ostoja ptaków o znaczeniu międzynarodowym.

Bartosz Smyk, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne

12:50 – 13:15 Dzikie życie w parkach miejskich i dlaczego mu sprzyjać.

prof. Maciej Luniak

13:15 – 13:40 Jak sprzyjać dzikiemu życiu w parkach miejskich – przesłania przyrodnika.

prof. Maciej Luniak

 13:40 – 14:30 Obiad

14:30 – 14:45 Społeczne działania na rzecz przyrody miejskiej – projekt „Przyroda Pola Mokotowskiego”

Paweł Pstrokoński, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego

14:45 – 15:00 Ogrody przydomowe jako źródło inwazji obcych gatunków roślin w Kampinoskim Parku Narodowym i jego sąsiedztwie.

Anna Bomanowska, Izabella Kirpluk, Anna Otręba, Uniwersytet Łódzki, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, Kampinoski Park Narodowy

15:00 – 15:15 Badania ornitologiczne realizowane w ramach projektu „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie”

dr inż. Julia Dobrzańska, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

15:15 – 15:30 Problemy ptaków w mieście.

dr Agnieszka Czujkowska, Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie

15:30 – 15:45 Wykorzystanie wież lęgowych dla jerzyków Apus apus w Toruniu.

Dariusz Węcławek, Piotr Kłonowski, Dariusz Płąchocki, Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA

15:45 – 16:00 przerwa kawowa

16:00 – 16:15 Miejska populacja bobrów  w Warszawie.

prof. Jerzy Romanowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

16:15 – 16:30 Dzięcioł białoszyi – gatunek specjalnej troski w mieście: wymagania siedliskowe, zagrożenia i propozycje ochrony.

Tomasz Figarski, dr hab. Łukasz Kajtoch, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

16:30 – 16:45 Inwazyjne kaukaskie barszcze (Heracleum Sosnowskyi i Heracleum mantegazzianum) w miastach – monitoring i zwalczanie.

Izabela Sachajdakiewicz, Zespół ekspertów Barszcz.edu.pl

16:45 – 17:00 Kanał Piaseczyński – ostoja ptactwa wodnego w centrum Warszawy.

Hanna Żelichowska

17:00 – 17:15 „Dzieci w naturę!” O potencjale nieużytków i „odlękawianiu” miejskiej natury na przykładzie projektu edukacji ekologicznej

Kacper Jakubowski, Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu

17:00Dyskusja i Zakończenie

 

 

17 marca

 Wycieczka terenowa

oprowadzający:

Iwona Zwolińska, Łukasz Poławski, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy – wislawarszawska.pl

dr Łukasz Kozub, Uniwersytet Warszawski – lakawarszawska.pl

 

9:00 zbiórka pod budynkiem przy Pl. Powstańców Warszawy 2 (Hotel Gromada Warszawa Centrum)

9:15 – 13:30 Wycieczka terenowa

  • Ścieżka piesza – Żoliborz;
  • Wyspy pływające – Żerań;
  • Pawilon edukacyjny, wyspy stałe, łąki zalewowe – Golędzinów;
  • Miejsca postojowe, szlak edukacyjny, łąki zalewowe, odtwarzanie otwartych, piaszczystych siedlisk – Zawady;
  • Rezerwat przyrody Wyspy Zawadowskie – Warszawa/Józefów;

 13:30 – 14:30 obiad

14:30 Pożegnanie


The conference is being held as part of the project “Protecting the habitats of priority bird species of the Vistula Valley under conditions of intensive pressure of the Warsaw agglomeration” (WislaWarszawska.pl), which has received grants from the European Union’s Financial Instrument for the Environment (LIFE+) and from the National Fund for Environmental Protection and Water Management.

 

Organizer: City of Warsaw

 

CONFERENCE PROGRAMME:

16th March

 

Warsaw, Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich (Main Board of the Association of Polish Architects)

 

09:00 – 9:30 Registration

09:30 – 9:40 Welcome

09:40 – 10:00 Life Programme 2014-2020 – general information and the role of NFOŚiGW

N. Czarnecki, National Fund for Environmental Protection and Water Management

10:00 – 10:15  Forms of nature conservation in the capital city of Warsaw

A. Dmoch, A. Kucharska, Regional Directorate for Environmental Protection in Warsaw

10:15 – 10:40 Protecting the habitats of priority bird species of the Vistula Valley under conditions of intensive pressure of the Warsaw agglomeration

Ł. Poławski, I. Zwolińska, Warsaw Green Space Authority

10:40 – 11:00 Does it make sense to restore seminatural meadows in Warsaw? Experience of meadow restoration project within Warsaw section of the Natura 2000 area “Middle Vistula Valley”.

W. Kotowski, University of Warsaw

11:00 – 11:20 Actions of the project LIFE13 NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL as an example of improving the ecological status of a river in urbanized space

A. Furdyna, Regional Directorate of Environmental Protection in Szczecin

11:25 – 11:45 coffee break

11:45 – 12:00 Adaptation to climate change with reference to biodiversity

W. Szymański, Instytut Ekorozwoju Foundtaion

12:00 – 12:15 Urban wetlands in Beijing, China

Guixiang Li, University of Warsaw

12:15 – 12:35 Methods used to protect nesting birds during  modernization of the Gdańsk harbor

S. Bzoma, Waterfowl Research Group KULING

12:35 – 12:50 Wrocław’s Irrigation Fields – endangered bird sanctuary of international importance

B. Smyk, Silesian Ornithological Society

12:50 – 13:15 Wildlife in urban parks – why to promote it

M. Luniak

13:15 – 13:40 How to promote wildlife in urban parks – a message of the naturalist

M. Luniak

13:40 – 14:30 lunch

14:30 – 14:45 Social acting for city’s wildlife – project “Nature of Pole Mokotowskie Park”

P. Pstrokoński, University of Warsaw Botanic Garden

14:45 – 15:00 House gardens as source of invasion of alien plant species in Kampinos National Park and its surroundings

A. Bomanowska, I.Kirpluk, A.Otręba University of Lodz, University of Warsaw Botanic Garden, Kampinos National Park

15:00 – 15:15 Ornithological research conducted under the project “Social education in relation to urbanization and ecological conflict in the Wilanów Palace Museum”.

J. Dobrzańska, Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów

15:15 – 15:30 Common problems of birds inhabiting cities

A Czujkowska, Warsaw Zoological Garden

15:30 – 15:45 The use of Swift Towers – artificial nest site for Swift Apus apus in Torun

D. Węcławek, ALAUDA Nature Society

15:45 – 16:00 coffee break

16:00 – 16:15 Urban population of beavers Castor fiber in Warsaw

J. Romanowski, M. Cardinal Stefan Wyszyński University

16:15 – 16:30 Syrian woodpecker – species of special concern in the city: habitat requirements, threats and conservation needs

T. Figarski, Ł. Kajtoch, Institute of Systematics and Evolution of Animals Polish Academy of Sciences

16:30 – 16:45 Invasive giant hogweeds (Heracleum Sosnowskyi and Heracleum mantegazzianum) in cities – monitoring and eradication

I. Sachajdakiewicz, Barszcz.edu.pl

16:45 – 17:00 Warsaw Piaseczynski Canal – important waterfowl site in the centre of Wasaw.

H. Żelichowska

17:00 – 17:15 Kids in nature!”. About the potential of urban wastelands and taming our fears related to wild urban nature on the example of REFA’s ecological education project

K. Jakubowski, Saint Francis of Assisi Ecological initiative

17:00 – Discussion

 

17th March

 

Field trip

Guides:

Iwona Zwolińska, Łukasz Poławski, Warsaw Green Space Authority – wislawarszawska.pl

 

Łukasz Kozub, University of Warsaw – lakawarszawska.pl

 

9:00 gathering at Pl. Powstańców Warszawy 2 (Gromada Warszawa Centrum Hotel)

9:15 – 13:30 Field trip

  • educational pedestrian path – Żoliborz;
  • floating islands – Żerań;
  • educational centre, stable island, flood meadow – Golędzinów;
  • car parks, educational trail, flood meadow, trees and bushes removal from natural sand bars and sand banks – Zawady;
  • Wyspy Zawadowskie Nature Reserve – Warszawa/Józefów;

 

13:30 – 14:30 lunch

14:30 Farewell

Pokaż inne artykuły